Algemene voorwaarden


LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale tijdsduur van 1 maand. Daarna geldt een lidmaatschap voor onbepaalde tijd .
 2. Er geldt een opzegtermijn van één maand na afloop van uw lopende lidmaatschap.
 3. Een opzegging dient schriftelijk gedaan te worden via een opzeggingsformulier verkrijgbaar bij de receptie.
  Opzeggingen op een andere manier worden niet in behandeling genomen.
 4. Betaling geschieden uitsluitend op basis van automatische incasso vóóraf per maand. In geval van minderjarigheid geldt voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ten aanzien van deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid.
 5. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, zijn voor rekening van de desbetreffende cursist, c.q. wettelijke vertegenwoordiger.
 6. De lidmaatschapstarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien.
 7. Tariefsverhogingen worden vooraf aan de leden kenbaar gemaakt.

LESSEN

 1. Indien een cursist aan één of meerdere lessen niet kan of wil deelnemen, om welke reden dan ook, geeft dit geen aanspraak op restitutie van lesgelden. Zulks met uitzondering van situaties van overmacht, die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, door de directie van Sportcentrum Boelots op grond van schriftelijk verzoek te beoordelen.
 2. Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakantie of vanwege erkende feestdagen of vanwege andere redenen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van lesgelden.
 3. In te halen lessen blijven maximaal 6 maanden geldig.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

1.   De cursist sport op eigen risico. Sportcentrum Boelots is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
2.   Evenmin kan Sportcentrum Boelots aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van sportkleding en/of
trainingsuitrusting.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met alle voorwaarden, en ontheft de cursist, bij minderjarigheid zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, Sportcentrum Boelots van elke aansprakelijkheid ter zake.